រ៉ូប៊ីតដេញតាមកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

new3

រ៉ូប៊ីតថ្លែងថានេះនឹងពង្រឹងតំបន់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំង DTH និងការទិញភាគហ៊ុនទាំងពីរជាមួយនឹងការលក់សុទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនបានកើនឡើងនឹងមានកាន់តែច្រើនជាង 75 លាន€ (83 លាន $ អាមេរិក) ។

នេះបើយោងតាមរ៉ូប៊ីត, ការទិញនេះគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃយុទ្ធសាស្រ្តកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករបស់ខ្លួនហើយវាត្រូវបានសម្លឹងរកមើលការកើនឡើងនៅក្នុងទាំងបីនៃតំបន់អាជីវកម្មយុទ្ធសាស្រ្ត: DTH, ញញួរកំពូលនិងសេវាកម្មឌីជីថល។


Post time: Jun-06-2018
WhatsApp Online Chat !